Ny E18 Lysaker - Ramstad er i gang

Ny E18 Lysaker - Ramstad er i gang

Publisert av Petter Ingeberg den 23.10.20. Oppdatert 17.11.20.

Den justerte planen for ny E18 Lysaker – Ramstad fordrer at det lages en revidert reguleringsplan der følgende blir viktige konsekvenser:

Dagens to bilfelt ut og tre bilfelt inn erstattes med to bilfelt i hver retning og kollektivfelt. Opprinnelig E18-plan foreslo tre bilfelt i begge retninger og en egen bussvei på overflaten. Justert plan innebærer redusert veikapasitet både i forhold til opprinnelig plan og i forhold til dagens vei. Sammen med bompenger vil dette efter noens mening bidra til nedgang i biltrafikken inn og ut av Oslo.

Bedre busstilbud oppnås ved at gjennomgående busser får eget kollektivfelt på selve E18. Planlagt separat bussvei på overflaten tas ut. Lokalbusser vil i stedet for få prioritet på en stedstilpasset lokalvei.

Bedre overganger buss-tog-metro oppnås ved at Lysaker kollektivterminal skal bygges som en del av E18-prosjektet. Dette delprosjektet var tidligere ikke finansiert og ville ha måttet konkurrerer med andre kollektivprosjekter om Oslopakke 3-midler.

Reduserte bomtakster fordi en justert E18 blir billigere etter endringene og staten har åpnet for en forlengelse av innkrevingstiden fra 15 til 20 år. Det gjør at hver passering blir noe billigere, men bilistene som skal betale E18, må betale 5 år lengre. Et lite kjent faktum er at Oslopakke 3 kun bidrar med 33 millioner kr. til etappe 1. Gjønnesdiagonalen opprettholdes, noe som vil gi sterkt redusert trafikk på villaveier i Østre Bærum. Se for øvrig vedlagte informasjon fra Statens vegvesen om oppstart av arbeidene.